PORTES BISBAL, S.L. a través de la seva web www.angelmir.com sol·licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de PORTES BISBAL,S.L. que serà processat a fi de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats.

La informació personal demanada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de PORTES BISBAL, S.L., que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altres legislació aplicable.

 • Tipus de dades que es recullen

PORTES BISBAL, SL informa sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels Usuaris i clients que puguin ser recaptats per la sol·licitud de informació (a través del formulari de contacte i altres existents en la pàgina web i del sistema de registre com a usuari de la mateixa), per la contractació dels nostres serveis o per la recepció de correus electrònics  sol·licitant informació o altres.

PORTES BISBAL, SL recapta una sèrie de dades de caràcter personal per a poder gestionar i desenvolupar la prestació dels serveis en relació a la fabricació i muntatge de portes industrials i residencials, d’equips de logística a més del servei de manteniment, reparació i de post-venda, a més també s’utilitzen per a poder informar-li sobre els nostres serveis i productes dels quals ens ha sol·licitat informació i la compra dels nostres productes via online a la nostra pàgina web. A continuació senyalem les categories de dades personals que recollim tant en els diferents formularis de contacte, com posteriorment si finalment es porta a  terme la contractació dels nostres serveis, amb la finalitat anteriorment dita i com s’utilitzen.

Dades de contacte: es demanen i recullen les dades de contacte, com són el nom, cognoms, número de telèfon i l'adreça de correu electrònic, per poder posar-nos en contacte amb vostè per facilitar-li la informació que ens sol·liciti en relació als serveis de fabricació i muntatge de portes industrials i residencials, d'equips de logística a més del servei de manteniment i de post-venda, a més per atendre qualsevol problema o consulta que ens faci, per dur a terme les comunicacions entre ambdues parts en relació a l'estat i desenvolupament de la prestació dels nostres serveis que ens hagi contractat. També es demana l'adreça del domicili en cas que l'usuari dugui a terme una compra dels nostres productes i serveis per fer efectiva el lliurament d'aquests productes al domicili de l'usuari que ens hagi facilitat en el formulari de registre i de gestió de compra.

Dades i  informació econòmica: les dades de pagament o targeta s’utilitzen per a la per a la gestió del pagament dels nostres productes i serveis prestats a l’Usuari/Client.

Per tant, la finalitat de les referides dades que es recopilen, es facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada cas i enviar ofertes comercials en el cas de que s’hagi acceptat de forma expressa per l’Usuari, en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar de interès als nostres clients.  PORTES BISBAL, S.L., garantitza confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o us no autoritzat.

Tota la informació facilitada és necessària per a processar encàrrecs de compra, per a facilitar la navegació i compra dels productes de PORTES BISBAL, S.L. i per a oferir-li informació comercial, publicitària i/o promocional.

La legitimació que s'ostenta per al tractament de les seves dades de caràcter personal es basa per gestionar l'ús i lliurament de les seves sol·licituds d'informació a través del nostre formulari de contacte que es troba a la nostra web, per a la gestió de la teva identificació com a usuari en la nostra plataforma de registre, també per a la gestió de respostes a les seves sol·licituds d'informació, pressupost i/o preus dels nostres serveis i productes que ens facin arribar a través de correu electrònic o altres maneres, i que se'ls contestarà de la mateixa manera, com també per gestionar el desenvolupament i compliment de la prestació dels nostres serveis en relació a la fabricació i muntatge de portes industrials i residencials, d’equips de logística a més del servei de manteniment i de post-venda.

En virtut de la LOPD i el Reglamento Europeo 2016/679, s’informa a l’Usuari que, amb l’acceptació de que entén i accepta aquest Avis Legal quan procedeix a l’enviament del formulari de contacte sol·licitant qualsevol tipus de informació o per la recepció de correus electrònics enviats per l’ Usuari, aquest autoritza expressament a PORTES BISBAL, SL, per a que aquesta pugui tractar les seves dades personals i per a que pugui utilitzar com a medi de comunicació amb l’Usuari, per a donar resposta a la seva sol·licitud i/o consulta, el correu electrònic i/o número de telèfon que se li requereix per a poder atendre a la seva consulta i per a la prestació dels nostres serveis ja que d’aquesta forma se li podrà atendre i transmetre la informació relativa a PORTES BISAL, SL, i la prestació dels nostres serveis que ens hagi sol·licitat, per tant, només s’utilitzarà amb la finalitat de poder atendre les seves consultes i per poder prestar-li els nostres serveis en relació als serveis de fabricació i muntatge de portes Industrials i residencials, d’equips de logística a més del servei de manteniment i de post-venta i posterior enviament i muntatge dels mateixos.

Així com també, es podrà procedir a l'enviament de comunicacions comercials informant de la nostra activitat i novetats de productes i serveis de PORTES BISBAL, SL, però en aquest cas, sempre que, l'Usuari hagi acceptat de forma expressa a l'hora d'enviar els formularis de contacte, que vol rebre correus comercials de PORTES BISBAL, SL, i per tant, dóna el seu consentiment exprés per a aquest fet. Aquestes dades personals comunicats per l'Usuari a través dels formularis de contacte o la recepció de correus electrònics enviats pel mateix, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer de responsabilitat i destinació única de PORTES BISBAL, SL.

PORTES BISBAL, SL, informa que tenen implantades les mesures de seguretat de índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantitzar la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que preveu la LOPD i el  Reglament Europeu 2016/679.

 • Política de cessió de dades personals

PORTES BISBAL, SL, informa que totes les dades personals facilitades pels Usuaris i client, a través dels diferents formularis de contacte continguts en la pàgina web o be per la recepció de correu electrònics enviats pel mateix, pel registre com a usuari en la pàgina web pel servei de compra online dels nostres productes o les que es facilitin per la prestació de qualsevol prestació dels nostres serveis que ens sol·liciti, no seran cedits a tercers, excepte que aquesta cessió estigui sota l’obligació legal o quan la prestació del servei sol·licitat impliqui de forma necessària la participació d’una altra empresa per a poder complir amb aquest servei, com a suport per a seva realització i compliment, pel que es portaria a terme una cessió de dades personals amb la finalitat única de suport de la tercera empresa per a poder complir amb el servei que ens han sol·licitat. 

En conseqüència, per al millor compliment dels seus serveis, PORTES BISBAL, S.L. es troba obligat a facilitar determinades dades dels seus clientes (nom, dni, direcció, telèfon, informació bancària per realització del pagament online, els productes i serveis comprats) a altres empreses col·laboradores amb la prestació del servei (transportistes, entitats financeres, etc.). En tots aquests casos, les dades que es faciliten són estrictament necessàries per a l’activitat concreta que s’hagi de realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió de la seva comanda acceptant que ha llegit, entès i que està d’acord amb tot el contingut i informació d’aquest Avís Legal. 

Per tant, les seves dades personals seran comunicades a altres empreses del grup a què pertany PORTES BISBAL, S.L, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. Aquestes empreses podran ser:

 • Empresas dedicadas a los servicios tecnológicos e informáticos.
 • Entitats financeres.

PORTES BISBAL, S.L, es compromet a utilitzar les dades personals recollides en aquest formulari i les facilitades posteriorment en relació a la prestació del servei que sigui contractat, únicament per a la finalitat anteriorment mencionada i a tractar-les amb el degut deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per garantitzar la seguretat de les mateixes.

L’usuari haurà de donar el seu consentiment exprés per a que PORTES BISBAL, S.L,, pugui tractar les seves dades de caràcter personal d’acord amb les condicions descrites, quan faci ‘’clic’’ a l’enllaç sota del formulari de contacte, acceptant les condicions d’ús y política de privacitat (Avís Legal), i només així podrà enviar els formularis i/o registrar-se com a usuari.

 • Període de temps durant el qual es conserven les dades

PORTES BISBAL, S.L, tractarà i conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb la relació contractar o de prestació de serveis que uneix a ambdues parts, és a dir, mentre duri la condició com client i/o Usuari, per tant, nomes durat el temps estrictament necessari es conservaran i fins que finalitzi la finalitat per la qual es van recaptar, o segons el cas, fins que exerceixi els drets d’oposició, cancel·lació o a l’oblit. 

Tot i l’apartat anterior, es conservaran les dades personals guardant-les de forma segura durant el temps pel qual pogués sorgir reclamacions i/o responsabilitats derivades de la gestió dels serveis i del tractament de les dades. Una vegada acabar el referit període, s’eliminaran les dades. 

 •  Quins són els seus drets i com por exercir-los

També PORTES BISBAL, S.L, vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els següents drets en relació a les dades de caràcter personal que ens hagi facilitat:

 1. Dret d’accés que li permet sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, l’origen de les referides dades així com les comunicacions realitzades o que es preveuen fer de les mateixes.
 2. Drets de rectificació, a la cancel·lació i oposició, que li permet rectificar o cancel·lar les seves dades personals quan tingui constància de que són incorrectes, inexactes, inadequades o excessives.
 3. Dret a la limitació, que li permet que no es realitzi el tractament de les seves dades personal sobre una part concrets de les mateixes, quan les referides dades siguin inexactes si es confirma la dita inexactitud, quan el tractament no sigui lícit, quan el responsable ja no necessiti les dades personals pels fins/objectius del tractament, i/o quan es faci valer un interès legítim. 
 4. Dret a la portabilitat, dret a rebre les seves dades personals que hagi facilitat i pugui sol·licitar el seu trasllat en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànic, per a que pugui ser transmès a un altre encarregat del tractament sense que ho pugui impedir a l’encarregat del tractament al que es sol·liciti aquest dret. 
 5. Dret a l’oblit, supressió de les dades personals de l’interessat sense cap dilació, sempre i quan les referides dades personals ja no siguin necessàries conforme a la seva finalitat, es retiri el consentiment exprés del interessat, quan s’exerceixi el dret a oposició sobre les mateixes o siguin tractades de forma il·lícita i també quan es doni el cas de que aquestes dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals varen ser recollides i/o quan s’hagin de suprimir per complir amb l’obligació legal.

Aquests drets s'estableixen als articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, i els poden exercir a través de l'enviament d'un escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicili social de PORTES BISBAL, S.L, amb CIF nombre B-55.123.806, situat en el Barri Bordeta, s/n, a Cruïlles (17116- Girona), adjuntant DNI, o bé, a través de correu electrònic a l'adreça electrònica: info@angelmir.com. També s'informa de la possibilitat d'interposar queixes davant l'autoritat competent de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 • Comunicacions i correus comercials

Per a la comunicació amb PORTES BISBAL, S.L, l'Usuari haurà de dirigir-se a l'adreça postal i/o electrònica a dalt indicada. En tot cas, les comunicacions de PORTES BISBAL, S.L,, cap a l'Usuari es realitzaran de conformitat amb les dades de contacte aportats o facilitats pel mateix en els formularis de contacte i/o en el formulari de registre com a usuari de la pàgina web. Expressament, com anteriorment ja s'ha dit en aquest Avís Legal, l'Usuari accepta la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a l'intercanvi d'informació i la remissió de comunicacions amb PORTES BISBAL, S.L, si accepta ha entès i que està d'acord amb aquest Avís Legal abans d'enviar el formulari de contacte i/o de registre com a usuari amb les seves dades personals (cosa diferent passa amb el cas d'acceptació o no de correus comercials com anteriorment ja s'ha explicat en aquest Avís Legal).

D'acord amb la LSSICEPORTES BISBAL, S.L, no envia correus comercials via correu electrònic si aquesta opció no ha estat acceptada prèviament pels usuaris de la pàgina web que han enviat els formularis de contacte i/o el formulari de registre com a usuari de la pàgina web. És a dir, sense el consentiment exprés dels usuaris on acceptin rebre correus comercials, no es duran a terme aquests enviaments. Per tant, en el formulari de la pàgina web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment perquè les seves dades puguin ser utilitzats amb la finalitat d'enviar-li informació comercial sobre els serveis i novetats de PORTES BISBAL, S.L, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. 

Encara que aquest consentiment exprés, podrà ser a tot moment revocat per l'usuari, mitjançant l'enviament per escrit dirigit al domicili social de PORTES BISBAL, S.L que abans ha estat referenciat, o al correu electrònic de la mateixa: info@angelmir.com

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació Política de cookies x
Àngel Mir
Com et pot ajudar?